Opdrachtgever 
Gemeente Woerden

Projectteam
Dijk&co Landschapsarchitectuur
Projectgroep gemeente: Jeroen van Lemmen, Linda Schepers, Robbert Kapaan, Sjoerd Feenstra (Urhahn)
Stedenbouwkundigplan: Urhahn Stedenbouw & Strategie

Datum
juni 2020 – december 2020

Status 
Schetsontwerp

Openbare ruimte Nieuw Middelland

De Structuurvisie Nieuw Middelland van Urhahn Stedenbouw & Strategie vormt de basis voor de structuurschema’s en het schetsontwerp openbare ruimte. De toekomstige openbare ruimte vormt de basis voor een moderne stadwijk met allerlei verschillende functies. Voor het schetsontwerp hebben wij ingezet op het maken van een herkenbare en een eigen openbare ruimte voor Nieuw Middelland. Belangrijke aspecten zijn klimaatadaptie, ecologie en natuurinclusiviteit. Er wordt minimaal verharding aangebracht om zo veel onverharde openbare ruimte te krijgen waardoor Nieuw Middelland een groene opzet krijgt aansluitend bij het tijdsbeeld van het ontstaan van deze nieuwe gemengde woon- en werkbuurt. Daarbij is er gezorgd voor een goede functionaliteit voor elke gebruiker die past bij het karakter van deze nieuwe stadswijk.
De verschillende karakters van de onderdelen zoals aangegeven in de structuurvisie worden tot een buurt gesmeed door een openbare ruimte met een eenduidige aanpak. De verschillende verkeersstromen worden omgeven door een lommerrijke parkachtige zone waarin het regenwater wordt opgenomen en die een grote bijdrage levert aan de ecologische kwaliteit van Nieuw Middelland.
De bestaande watergangen worden ruimtelijk belangrijke elementen. Door het verwijderen van de duikers en het aanbrengen van bruggen en duikerbruggen worden ze structurele onderdelen van de openbare ruimte. Voor de Campus zorgen extensief gemaaide kruidenrijke bermen met meerstammig inheems struiken voor een krachtig en eenduidig beeld. Hierin worden de bestaande bomen opgenomen. Verlagingen zorgen voor de vertraagde afvoer van het regenwater naar de bestaande watergangen.
De ontsluitingsstraten krijgen door behoud van de bestaande bomen een laanachtig karakter waardoor voetpaden bewegen. De woonstraten zijn functioneler ingericht en krijgen groene boomvakken en een eenzijdig laanprofiel. De Houttuinlaan, een straat met een functionele plint als verlenging van het centrum krijgt een bredere voetgangerszone met een bomenrij.
De zone langs de Wetering wordt een parkachtig voetgangersgebied. Evenals de centrale campus waar alle gebruikers dezelfde ruimte gebruiken en de auto te gast is.
Op deze manier worden alle toekomstige ontwikkelingen opgenomen in een sterke openbare ruimte structuur die naast functioneel ook klimaat adaptief en natuur inclusief is.