Opdrachtgever
Camping Zeeburg

Projectteam
Dijk&co Landschapsarchitectuur
Beelden: MG2 Merijn Groenhart

Datum
Juni 2014 – september 2015

Status
Ontwerp en uitvoering
(uitvoering eiland 2018-2019)

Uitbreiding camping Zeeburg

Camping Zeeburg is een goed lopende camping aan het IJmeer, aan de oostrand van Amsterdam. Jaarlijks zijn er zo’n 190.000 overnachtingen en daarmee heeft de camping een belangrijke toeristische functie voor Amsterdam.

De huidige camping, groot 3,8 hectare, biedt ruimte voor zo’n 350 tenten,90 campers en 93 accommodaties in eco-lodges en wagonettes.

De camping is echter zo gewild, dat in de zomermaanden dagelijks een flink aantal kampeerders teleurgesteld moeten worden omdat de camping vol is. Deze situatie speelt al jaren, reden voor de camping om naar uitbreidingsmogelijkheden te zoeken.

De kaart laat zien dat de camping ligt op een kruispunt van stedelijke bebouwing, water en groene gebieden.

De camping ligt in de hoofdgroenstructuur Amsterdam en grenst aan een ecologische verbindingszone, de “EVZ Bovendiep”, die loopt van het Zeeburgereiland naar Diemen. Deze EVZ werd in 2012 gerealiseerd.

Ecologisch gezien, is het gebied vooral van belang voor watervogels, zowel voor foerageren als broeden.

Daarnaast spelen de uitgestrekte oevers in het gebied  een bijzondere rol voor diersoorten als de ringslang en de waterspitsmuis.

De rustige waterpartijen in de sloten en het gebied tussen de dijk en het eiland zullen een goede biotoop zijn voor vissen als bittervoorn en kleine modderkruiper. In deze relatieve luwte ontstaat een jachtgebied voor vleermuizen en rustplek voor watervogels.

De gemeente Amsterdam,  de provincie Noord Holland en camping Zeeburg zetten zich in om de natuurwaarde van het gebied te versterken met activiteiten en beheermaatregelen. Hiertoe sloten zij een “Green Deal”

Als onderdeel van deze Green Deal zal Camping Zeeburg het nieuwe campingterrein met bijbehorende oevers en rieteilanden ecologisch gaan beheren. De details van dit beheer zijn vastgelegd in het beheerplan van camping Zeeburg.

Het plan bestaat uit een hoofd route die de bestaande camping en het nieuwe eiland aan elkaar koppelt. Langs deze route zijn de verschillende functie. De camping wordt gericht op het open water een aan de dijkzijde komt een bosachtige rand van inheemse beplanting.

De bestaande camping wordt deels heringericht omdat de bestaande tentenvelden omgevormd gaan worden tot staanplekken caravans en campers.