Privacybeleid Dijk&co

Over ons privacybeleid
Dijk&co respecteert uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, zoals de webshop of de nieuwsbrief, en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Dijk&co. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u met ons contact opnemen. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Hostingdiscounter
Hostingdiscounter heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hostingdiscounter is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting
Hostingdiscounter
Wij nemen webhostingdienstenaf van Hostingdiscounter. Hostingdiscounter verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostingdiscounter heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostingdiscounter is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
LaPosta
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met La Posta. La Posta zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u zich met deze link uitschrijft, ontvangt onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden door La Posta beveiligd opgeslagen. La Posta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. La Posta behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Hostingdiscounter
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostingdiscounter. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hostingdiscounter heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Dijk&co op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen via de contactgegevens onderaan dit document. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen via de contactgegevens onderaan dit document. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen via de contactgegevens onderaan dit document. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen via de contactgegevens onderaan dit document. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Brouwerij ’t IJ. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via de contactgegevens onderaan dit document.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Dijk&co
Tussen de Bogen 60
1012 JB Amsterdam
Nederland
T +31 (0)20 6 232 256
E info@dijkenco.nl

Wat doet Dijk&co?

Ontwerp
Participatie
Technische detaillering
Beplantingsplan
Esthetisch toezicht

Dijk&co bestaat uit

Rob van Dijk
Landschapsarchitect

CV Rob

Hilde Bloemers
ontwerper openbare ruimte

CV Hilde

Tom van Boekel
Stagiaire HAS Hogeschool Den Bosch

Dijk&co werkt samen met

Merijn Groenhart
Tekeningen, 3D en grafische vormgeving

Annemieke Diekman
Diekman Landschapsarchitecten

Mariska van den Berg Onderzoek en tekst

Lilian van Oosterhoudt
Werkvoorbereiding en techniek

Carve
Ontwerp en ingenieursbureau

Onze contact gegevens

Dijk&Co Landschapsarchitectuur

 Tussen de bogen 60  1013 JB Amsterdam

 T +31 20 6 232 256 E  info@dijkenco.nl  M +31 6 15 080 269  W www.dijkenco.nl

Vragen? Mail ons

Routebeschrijving

 Download hier de route naar Dijk&Co als .pdf

Auto (Haarlem/Rotterdam/Den Haag):
Ring Amsterdam afslag S103 richting centrum, doorrijden tot het Haarlemmerplein. Bij het Haarlemmerplein linksaf en daarna direct naar rechts, parallel aan het spoor. Dan heel snel naar links, het eerste poortje onder het spoor door. Tussen de Bogen 60 is onder het spoor door en dan aan uw linkerhand de eerste deur.

Auto (Utrecht/Almere/Amersfoort):
Ring Amsterdam afslag S114 Zeeburg, richting Zeeburg. Rechtdoor door de Piet Heintunnel, langs de Oostelijke Handelskade, achter het Centraal Station en daarna naar links en naar rechts weer parallel met het spoor. Doorrijden tot het Haarlemmerplein en vlak daarvoor naar rechts onder het spoor door. Tussen de Bogen 60 is onder het spoor door en dan aan uw linkerhand de eerste deur

Trein voetgangers en fiets (vanaf het Centraal Station):
Neem de uitgang aan de zuidzijde en sla rechtsaf. U steekt de Prins Hendrikkade over en houdt rechts aan. Bij de Singel gaat u de Haarlemmerstraat in, die overgaat in de Haarlemmerdijk. Deze straat loopt u helemaal uit tot het Haarlemmerplein, daar gaat u rechtsaf en steekt u de Nieuwe Westerdok over en gaat u via het tunneltje onder het spoor door. Tussen de Bogen 60 is onder het spoor door.

Onze contact gegevens

Dijk&Co Landschapsarchitectuur

 Tussen de bogen 60  1013 JB Amsterdam

 T +31 20 6 232 256 E  info@dijkenco.nl  M +31 6 15 080 269  W www.dijkenco.nl

Vragen? Mail ons

Routebeschrijving

 Download hier de route naar Dijk&Co als .pdf

Auto (Haarlem/Rotterdam/Den Haag):
Ring Amsterdam afslag S103 richting centrum, doorrijden tot het Haarlemmerplein. Bij het Haarlemmerplein linksaf en daarna direct naar rechts, parallel aan het spoor. Dan heel snel naar links, het eerste poortje onder het spoor door. Tussen de Bogen 60 is onder het spoor door en dan aan uw linkerhand de eerste deur.

Auto (Utrecht/Almere/Amersfoort):
Ring Amsterdam afslag S114 Zeeburg, richting Zeeburg. Rechtdoor door de Piet Heintunnel, langs de Oostelijke Handelskade, achter het Centraal Station en daarna naar links en naar rechts weer parallel met het spoor. Doorrijden tot het Haarlemmerplein en vlak daarvoor naar rechts onder het spoor door. Tussen de Bogen 60 is onder het spoor door en dan aan uw linkerhand de eerste deur

Trein voetgangers en fiets (vanaf het Centraal Station):
Neem de uitgang aan de zuidzijde en sla rechtsaf. U steekt de Prins Hendrikkade over en houdt rechts aan. Bij de Singel gaat u de Haarlemmerstraat in, die overgaat in de Haarlemmerdijk. Deze straat loopt u helemaal uit tot het Haarlemmerplein, daar gaat u rechtsaf en steekt u de Nieuwe Westerdok over en gaat u via het tunneltje onder het spoor door. Tussen de Bogen 60 is onder het spoor door.