Opdrachtgever 
De Alliantie

Projectteam
Dijk&co Landschapsarchitectuur
Architect: Architectenbureau CHANGE.nl

Datum
November 2019 – juni 2021

Status 
Ontwerp en uitvoering

Het projectgebied De groene Bron is de voormalige gemeentewerf van Soest en ligt in de rand van de Soester Eng. Een belangrijk historisch en landschappelijk element waaromheen Soest zich heeft ontwikkeld.  Het behoud van de stevige groene zoom om de Eng is uitgangspunt voor het ontwikkelen van deze locatie. Op het terrein staat een groot aantal bomen welke de sfeer en de kwaliteit bepalen. Deze structuur is uitgangspunt voor de stedenbouwkundige invulling.

De stedenbouwkundige ingreep zorgt voor een duidelijke zonering op het terrein. Er ontstaan goede doorzichten richting de groene randen van het. Langs de tuinen van de bestaande woningen aan de Nieuweweg komt een groenzone met bestaande bomen en heester. Tevens worden de hier gelegen greppels hersteld. Het terrein wordt voorzien van bloemrijk gras met nieuwe en bestaande bomen. Om de nieuwe complexen heen komen grote plantvakken van vaste planten en kleine heesters. Over het terrein komt een voetpad welke de verschillende onderdelen met elkaar verbinden.

Naast de bestaande greppels worden nieuwe greppels tussen de bouwblokken gegraven. Hier wordt al het regenwater naartoe afgevoerd. Het kan hier inzijgen en bij hevige regenval wordt het afgevoerd naar een groot infiltratie bassin in de noordoost hoek van het terrein.

Aan de kopse zijden van de nieuwbouw komt de ontsluitingsstraat. Hier worden ook de parkeervakken aan gekoppeld. Het bestaande hoogteverschil wordt middels schanskorven gehandhaafd en zorgt ervoor dat de bestaande bomen kunnen blijven staan. Deze karaktervolle rand blijft in stand en wordt her en der aangevuld met nieuwe bomen en heester groepen. Om de hoeveelheid oppervlakte te minimaliseren worden de wegen versmald uitgevoerd maar de totale breedte verkregen door zones van 1 meter grasstenen aan beide zijden aan te brengen. Ook de parkeervakken worden met grasstenen uitgevoerd.

De toe te passen beplanting op het terrein zal bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Inheemse bomen, struiken en kruiden zullen hiervoor de basis leggen. De borders met vaste planten zorgen voor extra kleur op het terrein. Ook de toe te passen schanskorven zullen naast het oplossen van het hoogteverschil een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Zij zorgen voor schuilplekken voor allerlei organismen.